Choď na obsah Choď na menu
 

Fórum života nesúhlasí so stratégiou rodovej rovnosti a predkladá pripomienkyIlustračné foto

Rodová rovnosť či rovnoprávnosť mužov a žien?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podalo dňa 3. októbra 2014 na medzirezortné pripomienkovanie návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR spolu s Akčným plánom rodovej rovnosti pre roky 2014-2019 (viac tu).

K obom dokumentom už vznieslo okrem Centra pre bioetickú reformu (viac tu) svoje zásadné pripomienky aj občianske združenie Fórum života. Voči stratégii bolo občianskym združením vznesených 32 pripomienok, k akčnému plánu ich bolo sedem.

Fórum života upozorňuje, že „stratégia narába s nevedecky a nesprávne definovanými pojmami, ako sú "rodové stereotypy“. Žiadame, aby tento pojem bol definovaný jasne, pretože navodzuje zbytočnú kontroverziu. Spôsob, akým je definovaný nič nevysvetľuje, práve naopak, používa rovnako nejasné pojmy, ktoré je možné vysvetliť mnohými spôsobmi“.

V porovnaní s Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), na ktorý sa stratégia odvoláva, je v stratégii použité slovo "rod“, ktoré v samotnom dohovore nie je definované. Dohovor tiež používa pojem rovnoprávnosti mužov a žien. Preto Fórum života žiada nahradiť pojem rodová rovnosť za pojem "rovnoprávnosť mužov a žien“ alebo "rovnosť mužov a žien“.

Občianske združenie tiež žiada „vypustiť definície pojmov, ktoré predstavujú zavádzanie nového rodového slovníka ideológie, kde pohľad na svet a vzťahy medzi mužmi a ženami sa vysvetľuje čisto z pozície moci či nadvlády jedného pohlavia nad druhým, namiesto špecializácie, jednoty a spolupráce, ktorou disponuje rodina. 

Nórsky paradox

Ďalšie pripomienky poukazujú na tvrdenie stratégie, že na základe tzv. rodových stereotypov za starostlivosť o deti a iných členov rodiny zodpovedajú ženy. Prekladatelia stratégie podľa Fóra života „neuvažuje nad tým, že práve empatia a sociálne kontakty sú tým cenným v čom sú v priemere ženy oveľa lepšie ako muži a túto skutočnosť nemožno nazvať rodovým stereotypom, ale podieľa sa na tom biológia“. Združenie tiež poukazuje na nórsky paradox, ktorý preukazuje, že aj napriek štedrej podpore si ženy stále vyberajú zamestnanie, ktoré sa hlbšie zaoberajú človekom a nie vecami. A to sa podľa predkladateľov pripomienok dá ťažko nazvať segregáciou. 

Sociálne inžiniérstvo

Snahy o rovnaký pomer mužov a žien na materských dovolenkách sú považované za sociálne inžinierstvo, pretože je "samozrejme, že matka je v prvých rokoch dieťaťa nenahraditeľná a všetky ostatné úlohy musia ustúpiť na druhé miesto. Hnať matku do práce od detí je nepochopenie základných pojmov materstva a tejto úlohy ženy“.

Fórum života vo svojich pripomienkach tiež žiada vypustenie operačných cieľov alebo ich predefinovanie, okrem cieľa, ktorý stanovuje "posilňovať princíp rovnosti a nediskriminácie vo sfére pracovnej a sociálnej politiky s osobitným dôrazom na znevýhodnené skupiny žien akým sú napr. Rómky, migrantky a ženy so zdravotným postihnutím“. Svoju žiadosť zdôvodňuje nasledovne: „obsahujú ideologické experimenty, ktoré sa ani pod dlhých rokoch vynakladania enormných prostriedkov nepodarilo dosiahnuť ani v Nórsku. Nevieme čo je rodový mzdový rozdiel. Nesúhlasíme s tzv. zavádzaním pojmu segregácia. Vypustiť ciele, ktoré hovoria o snahe zvyšovať zamestnanosť žien, pretože kontext hovorí nie o zosúlaďovaní rodinného života, ale o jeho obmedzovaní prácou. Presadzovanie vyváženejšie deľby práce znamená neprípustné zásahy do rodinného života a do toho, ako si manželia rozdelia špecializáciu“.

 (Ne)pomerné zastúpenie v Rade vlády a Výbore pre rodovú rovnosť

Na snímke Marcela DobešováNa snímke Marcela Dobešová

Občianske združenie poukazuje aj na skutočnosť, že v Rade vlády a Výbore pre rodovú rovnosť nemá svoje pomerné zastúpenie tá časť obyvateľov Slovenska, ktorá zastáva hodnoty rodiny. 

Potraty, antikoncepcia a výhrada vo svedomí

V rámci pripomienok k akčnému plánu Fórum života poukazuje na delenie peňazí bez reálnych výsledkov pomoci konkrétnym ženám. Úlohy plánu, ktoré presadzujú propagáciu, využívanie inšpekcií a kontrol na dozorovanie, ďalšie zaťažovanie zamestnávateľov povinnosťami rodových „auditov“, zvýhodňovanie predškolských zariadení ako lepších ako prostredie rodiny sú podľa predkladateľov pripomienok jedným z nevedeckých cieľov sociálneho inžinierstva.

Fórum tiež upozorňuje, že cieľom akčného plánu je „tiež dosiahnuť vplyv skupiny rodovej rovnosti na programoch iného ministerstva pod rúškom reprodukčného zdravia rozširovať informácie o potratoch a antikoncepcii.“

Akčný plán sa zaoberá aj výhradou vo svedomí. „Pravidlá výhrady vo svedomí sú jasné a nie je možné uprednostňovať jedno právo nad právo na výhradu vo svedomí, ako sa to snaží presadzovať úloha č. 49 plánu. Žiadame vypustiť túto úlohu,“ uvádza záverečná požiadavka.

 Petícia

Plné znenie pripomienok Fóra života k stratégii a akčnému plánu rodovej rovnosti, ako aj samotnú petíciu nájdete na www.peticia.sk/rodova-rovnost.

Fórum života je občianské združenie, ktoré chce vytvárať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. Fórum spolupracuje s odborníkmi z rôznych vedeckých oblastí, predovšetkým z oblasti medicíny a humanitných vied.

Zdroj: tu
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.