Choď na obsah Choď na menu
 

Maltský zákon nariaďuje pokuty za urážku transgender osoby

Maltská vláda predstavila svoj dlho očakávaný návrh zákona o „rodovej rovnosti“, ktorý krajinu zaväzuje k tomu, aby zachovávala koncept „gender identity“ pochádzajúci z homosexuálnej ideológie; súčasťou toho sú aj pokuty pre tých, ktorí ho neprijímajú. Zákon o rodovej identite, rodovom vyjadrení a pohlavných znakoch hovorí, že všetci, ktorí žijú na Malte, majú „právo na uznanie ich rodovej identity“ a na to, aby s nimi „zaobchádzali podľa ich rodovej identity“.

Helena Dalliová, ministerka pre rovnosť a sociálny dialóg, na tlačovej konferencii povedala, že zákon „umožní transgender ľuďom naplno využiť ich“ kariérny „potenciál“.

Poznám veľa transgender ľudí, ktorí sú veľmi talentovaní, ale sú nútení žiť neviditeľným spôsobom života; tak ako všetci ostatní aj oni majú právo na normálny život,“ povedala.

Doktorka Miriam Sciberrasová, vedúca Life Network, poprednej maltskej pro-rodinnej skupiny, pre LifeSiteNews uviedla, že návrh zákona je obzvlášť alarmujúci, keďže ho podporila Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva - teda popredný svetový propagátor potratov, ale aj „ideológie gender“, ktorá sa snaží zničiť právne a sociálne definície manželstva a rodinného života. Nový ľavicovo orientovaný prezident Sciberrasovú nedávno uistil, že počas jeho pôsobenia sa na Malte (teda v krajine, ktorá ako posledná v Európe úplne zakazuje potraty) potratový zákon nezmení.

Nový zákon neobsahuje žiadnu výnimku pre Cirkev, vďaka ktorej by mohla odmietnuť zamestnať ako kňazov alebo cirkevných pracovníkov osoby, ktoré samé seba charakterizujú ako „transgender“. A to napriek tomu, že v krajine je 95-98% katolíkov. Podobné zákony vo Veľkej Británii viedli k tomu, že všetky katolícke adopčné agentúry v krajine boli buď zrušené alebo sekularizované.

V iných krajinách, kde boli schválené podobné zákony, právni experti poukazujú na nebezpečenstvo formulácie, ktorá prenecháva definíciu a určenie trestných činov subjektívnej skúsenosti toho, kto podáva sťažnosť. Maltský zákon ide práve v tejto línií; v linií, ktorá „rodovú identitu definuje ako „vnútornú a individuálnu rodovú skúsenosť každého človeka“.

„môže alebo nemusí súhlasiť s pohlavím daným pri narodení, vrátane osobného zmyslu svojho tela (ktoré by mohli - v prípade, že si to človek slobodne vyberie – zahŕňať úprava telesného vzhľadu a to aj pomocou lekára, chirurgie alebo iným spôsobom) a ďalších prejavov pohlavia - vrátane mena, šiat, reči a správania“.

Návrh zákona nevyžaduje žiadne vonkajšie fyzické alebo aj psychické signifikanty, takže stanovenie rodu je úplne na voľbe jednotlivca. Uvádza, že na to, aby „človek využíval práva svojej rodovej identity, nie je povinný predložiť doklad o chirurgickom zákroku o úplnej alebo čiastočnej operácií genitál, hormonálnej terapii alebo akejkoľvek inej psychiatrickej, psychologickej alebo lekárskej starostlivosti“.

Právom každého obyvateľa Malty musí byť to, aby mohol požiadať šéfa o to, aby v záznamoch zmenil zaznám o tom, či je mužom alebo ženou,... aby zmenil jej krstné meno tak, aby odrážalo rodovú identitu, ktorú si daná osoba sama určila“.

Návrh zákona tiež stanovuje, že každému občanovi, ktorý odmieta jednať podľa opraveného pohlavia“, môže byť uložená pokuta. „Každý, kto vedome odhalí nejakú osobu, ktorá využila ustanovenia tohto Zákona alebo ak niekto [takúto osobu] urazí alebo jej škodí, musí byť po usvedčení potrestaný pokutou od 1000 do 5000 €.“

Pokračuje: „Každá norma, každý predpis alebo postup musí rešpektovať právo na pohlavnú identitu. Žiadna norma, žiadny predpis alebo postup nemôže obmedziť, zamedziť alebo zrušiť výkon práva na rodovú identitu a všetky normy sa musia vždy vykladať a uplatňovať takým spôsobom, ktorý uprednostňuje prístup k takémuto právu.“

Okrem toho návrh zákona umožňuje, aby vláda vymenovala „interdisciplinárny tím“, ktorý by „za mimoriadných okolností“ určil pohlavie“ aj bez súhlasu osoby.

Takéto jednanie môže byť použité v prípade, že by existovala dohoda medzi interdisciplinárnym tímom a osobami, ktoré majú rodičovskú alebo tútorskú zodpovednosť nad maloletým, ktorý ešte nie je schopný poskytnúť súhlas“.

Na medzinárodnom stretnutí o rodových právach“, ktoré sa pred časom konalo v Ríme, Dalliová poďakovala talianskemu predsedníctvu Európskej rady za to, že prevzalo iniciatívu nad zhromaždením ministrov rovnosti“ rôznych členských štátov, aby tak diskutovali o tom, aké opatrenia sú potrebné na podporu „rodovej rovnosti“ vo všetkých členských štátoch Rady Európy. Rímsku konferenciu s názvom „Rovnosť žien a mužov v Európe: Nedokončená práca“ zorganizovalo talianske predsedníctvo Rady Európy, ktoré je hlavnou hnacou silou „ideológie rodovej rovnosti“ v Taliansku i po celej Európe.

Medzinárodný podklad pre program maltskej vlády rodovej rovnosti bol verejným tajomstvom odvtedy, čo Silvan Agius, politický koordinátor v oblasti ľudských práv spolupracujúci s Ministerstvom pre sociálny dialóg, ochranu spotrebiteľa a občianskych slobôd, povedal, že novela Pracovného zákoníka zosúľaďuje maltské právo s právnymi predpismi EÚ. Pre Malta Today uviedol, že „táto zmena je pokračovaním mainstreamového vládneho presadzovania rovnosti. To, že sa do tohto Zákona zahrnul rod, zároveň zosúlaďuje tento Zákon s antidiskriminačnými článkami, ktoré sa nachádzajú aj v Maltskej ústave a aj v Zákone o rovnosti mužov a žien“.

Dalliová sa rýchlo stala jedným z popredných európskych hlasov, ktoré tlačia na to, aby bolo viac právnych predpisov presadzujúcich homosexuálnu agendu (resp. agendu rodovej rovnosti), o ktorej nedávno katolícki chorvátski biskupi povedali, že je hrozbou pre ľudstvo“. Na stretnutí ILGA-Europe financovaného EÚ začiatkom novembra 2014 v Lotyšsku, Dalliová hovorila o tom, že treba podporovať „spoločenské zmeny“.

Doktorka Sciberrasová pre LifeSiteNews povedala, že hoci sa o tomto návrhu zákona hovorilo už dlho, pre väčšinu členov opozície Maltského parlamentu bol úplným prekvapením. Bolo jej povedané, že predtým než bol zákon zverejnený v plnom rozsahu, poslanci s ním neboli plne oboznámení. Helena Dalliová však v auguste povedala, že návrh zákona sa blíži a bude podliehať „preverovaniu a novelizácií, ak bude treba“. Tieto [preverovania] mala urobiť vládna „Poradná rada pre LGBTI“. Dalliová to oznámila v čase, keď predstavila vládnu transgenderovú“ novelu Zákoníka o pracovnej diskriminácii.