Choď na obsah Choď na menu
 

Bude evanjelium trestný čin?

Je možné, že onedlho už nebudem môcť písať verejne o Bohu a o evanjeliu. Prečo? Lebo Boh je homofób. Denníky a webové portály budú mať zakázané zverejňovať homofóbne príspevky. Príde cenzúra cez tzv. práva LGBTI do každej oblasti nášho života. Budú striehnuť na každý prejav, ktorý sa my kresťania opovážime mať. Budú nás zatvárať pre našu kresťanskú "homofóbnu" vieru. Začína to tým, že  minister spravodlivosti je predsedom výboru práv osôb LGBTI. Hm. Prečo práve toto ministerstvo? Lebo ministerstvo spravodlivosti SR pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva a rodinného práva atď.. Tento výbor ministerstva spravodlivosti spracoval východiskový materiál práv LGBTI osôb, ktorý v bode 5. „Priority a úlohy do budúcnosti“ stanovuje úlohy, na ktoré naša vláda vynakladá alebo plánuje vynakladať peniaze. Materiál, ktorý prinesie také legislatívne zmeny, ktoré obmedzia hlásanie homofóbneho evanjelia v kresťanských cirkvách. Na našich verejných bohoslužbách sa budú vyskytovať (tak ako za komunizmu) ľudia, ktorí budú nahlasovať homofóbne a transfóbne prejavy orgánom činným v trestnom konaní. Tieto orgány budú v zmysle prijatej legislatívy trestať kresťanov zákazmi, príkazmi a väzením len preto, že niekto verejne prehlási, že homosexualita, transsexualita, rodový prepis, mimomanželský sex a pod. je zvrátený hriech škodiaci spoločnosti v rozsahu celej škály morálnych biblických zásad, ktoré chránia spoločnosť pred následkami sexuálnych hriechov. Nižšie uvádzam kurzivami a podčiarknutím úryvky z materiálu ministerstva spravodlivosti a hrubším písmom bez podčiarknutia moje (pre mnohých homofóbne) komentáre, ktoré ma odsudzujú v zmysle pripravovanej legislatívy do väzenia.

5.1 Oblasť vzdelávania, poskytovania bezpečného prostredia pre mladých LGBTI ľudí na školách a médiá

Zabezpečiť, aby školy poskytovali inkluzívne, bezpečné a podporné prostredie pre mladých LGBTI ľudí, oslobodené od násilia a vylúčenia. Prostredníctvom obsahov a foriem vzdelávania a výchovy eliminovať stigmatizáciu a ignorovanie LGBTI ľudí, prispievať k pochopeniu rôznorodosti ako prostriedku humanizácie školy a spoločnosti. Stimulovať školy k proaktívnosti pri prijímaní opatrení proti homofóbnej a transfóbnej šikane.

Je na základnej škole šikana? Veď sex do 18 rokov je oficiálne nelegálny. Už na základnej škole treba riešiť sexuálnu šikanu? Pokiaľ viem, tak pre zdravý vývoj dieťaťa je potrebná telesná výchova a nie riešenie sexuálnej orientácie.

Vykonať analýzu učebných osnov a metodík a odstrániť všetky neobjektívne informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite a všetky informácie, ktoré môžu podnecovať k homofóbii a transfóbii.

Je snáď mama-žena a otec-muž homofóbne a transfóbne, keď v šlabikáry, nie je uvedená aj iná forma manželstva? Veď otec s otcom nemôžu splodiť dieťa. Čo je to neobjektívna informácia o sexuálnej orientácii. Nemyslím, že v nejakej školskej učebnici etiky, alebo slovenského jazyka sa spomínajú trans, homo, hetero, alebo všeobecne sex, ako zábava.

Zabezpečiť, aby objektívne informácie ohľadom sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodových prejavov boli súčasťou štátnych vzdelávacích programov a učebných osnov celoživotného formálneho i neformálneho vzdelávania v záujme ich pochopenia a podpory medzi pedagogickými zamestnancami a zamestnankyňami, odbornými zamestnancami a zamestnankyňami, pracovníkmi a pracovníčkami s deťmi a mládežou, študentmi a študentkami.

Čo je to objektívna informácia? Podľa mňa iba biologický proces oplodnenia medzi mužom a ženou. Proces, ktorý na školách učili už za bývalého režimu. V ôsmej až deviatej triede sa na biológii učí o rozmnožovaní, o  materstve a sexuálnej zodpovednosti. Treba k tomu niečo pridať? Na čo slúži informácia o lesbických a gay vzťahoch? Ako budú učiť rozmnožovanie pri zvrátených sexuálnych praktikách?

Zvyšovať povedomie všetkých vzdelávajúcich, vzdelávaných o problémoch, ktorým čelia LGBTI ľudia s využitím objektívnych informácií o sexuálnej orientácii a rodovej identite. Zabezpečiť, aby sa predmetná oblasť stala pravidelnou a prierezovou súčasťou vyučovacích hodín rovnako ako všeobecná ľudskoprávna príprava v primeranej forme a so zohľadnením všetkých medzinárodných záväzkov, špecificky práv detí a práv rodičov.

Máme v školstve deti LGBTI, ktoré treba chrániť? Budeme riešiť, keď sa chlapček bude hrať s bábikou, jeho sexuálnu orientáciu? Veď ešte žiadnu nemá a žiadnu si neuvedomuje. Mám pocit, že celé je to o tom, ako deťom znepríjemniť život informáciami, ktoré do detstva vôbec nepatria. Myslím, že deti majú skôr vrodenú cudnosť, ako exhibicionizmus. Trojročné dieťa ešte behá nahé po trávniku, ale šesťročné už nahotu odmietne. Myslím, že ukazovať deťom nahotu ľudského tela ich psychiku iba zbytočne rozvráti.

Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a odborných zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity vrátane metodológie a metodík prístupu k otázkam o LGBTI ľuďoch v triedach, a riešenia incidentov homofóbneho a transfóbneho násilia a obťažovania.

Opakujem aké ľudské práva má dieťa? Má právo na vzdelanie, materiálne zabezpečenie, má právo na biologických rodičov, na ich lásku a rodičia majú právo milovať a chrániť svoje deti pred predčasným sexuálnym životom a predčasnou sexuálnou výchovou. Myslím, že v školách sa netoleruje sexuálne správanie ani hetero zaľúbencov. Alebo zriadime sexuálne spálne na školách. Veď deti majú podľa ministerstva právo na sex, erekciu a pod.

Do vzdelávacích programov a metodík o šikane zahrnúť problematiku homofóbie, homofóbnej a trasfóbnej šikany a metódy ich riešenia a prevencie.

Podporiť vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva LGBTI ľudí a poskytovaných pre rôzne profesijné skupiny – pedagogických zamestnancov a zamestnankyne, odborných zamestnancov a zamestnankyne, psychológov a psychologičky, políciu, súdy.

Čo je to homofóbia? A ak sa dieťa bude posmievať a riešiť kto je do koho, vyhodíme ho zo školy? Veď srdiečka s pluskami si deti robili vždy a bolo to nevinné a platonické. Chceme z detí mať len sexuálnych konzumentov?

5.2 Oblasť súkromného a rodinného života

Spracovať analýzu zameranú na právne postavenie nezosobášených párov, špecificky párov rovnakého pohlavia s cieľom zistiť, aké práva a povinnosti majú. Vytvoriť zoznam relevantných zákonov, vyhlášok, nariadení a navrhnúť alternatívy riešenia práv a povinností nezosobášených párov, špecificky párov rovnakého pohlavia.

Realizovať monitoring prekážok a bariér, s ktorými sa páry rovnakého pohlavia v bežnom živote stretávajú pri zabezpečení svojich práv v rámci partnerstva a na jeho základe vypracovať a prijať právnu úpravu spolužitia párov rovnakého pohlavia.

Chceme pokladať páry LGBTI za manželské páry s právom vychovávať deti? Nemajú deti prednostne právo na biologických rodičov?

Analyzovať situáciu LGBTI rodičov a prekážky, s ktorými sa stretávajú pri výchove detí. Na základe analýzy navrhnúť legislatívne riešenia.

Vytvoriť metodiku na zber údajov o sexuálnej orientácii a rodovej identite na štatistické účely, ktorá zachová anonymitu mena a priezviska a ostatné podmienky podľa osobitného predpisu (zákon o ochrane osobných údajov) a stanoviť oblasti, ktorých sa tento zber bude týkať.

Na jednej strane právo na výchovu detí a na druhej právo na utajenie svojej sexuálnej orientácie? Vari nie sú štatistické dotazníky anonymné. Ale veď LGBTI dnes kričia na námestiach v dúhových pochodoch o svojej sexualite. Nechápem komu ide o akú anonymitu.

5.3 Prepis rodu a zdravotná starostlivosť o transrodové osoby

Preskúmať proces prepisu rodu vo všetkých oblastiach, navrhnúť novú, ľudskoprávnym záväzkom zodpovedajúcu verziu právnej úpravy, aktualizovať metodiku postupu zdravotnej starostlivosti s transrodovými a intersexuálnymi osobami a nevyžadovať nútenú kastráciu a iné nútené medicínske zásahy.

Takže ak sa narodí dieťa s orgánmi ženy, v dospelosti tohto človeka prepíšeme na muža? Alebo muža na ženu? Ak sa hanbí žena, že je žena tak myslím, že je to psychický problém, do ktorého sa človek dostane nedobrovoľne. Detto, ak sa muž hanbí, že je muž, tak potrebuje pomoc a lekársku starostlivosť psychiatra. Určite nepotrebuje to, aby ho niekto nechal chorého a tvrdil mu, že je v podstate normálny a zdravý.

Navrhnúť úpravy relevantnej legislatívy tak, aby jasne definovala povinnosť verejného a súkromného sektora zmeniť dokumenty transrodových osôb po právnom uznaní prepisu rodu najmä v týchto oblastiach: pracovné posudky a potvrdenia o zamestnaní; diplomy z vysokých škôl a univerzít; vysvedčenia zo stredných škôl a základných škôl.

Takže Janko sa premenuje na Janku, aj keď je to Janko. Úžasná sloboda!

Preskúmať spôsoby (a do praxe zaviesť najoptimálnejšie z nich) zmeny dokumentov transrodovej a intersexuálnej osoby už na začiatku tranzície (v záujme významného uľahčenia procesu tranzície každej osoby a v záujme humánneho riešenia).

Takže je nehumánne pokladať chlapca za chlapca a dievča za dievča? Potom je nehumánne aj pokladať opilca za opilca, opicu za opicu, zlodeja za zlodeja, drogového dealera za dealera a pod.

Vykonať monitoring súčasnej situácie v oblasti špecializovanej zdravotnej starostlivosti, navrhnúť a do praxe uviesť opatrenia na zabezpečenie dostupnosti špecializovanej zdravotnej starostlivosti a poradenstva pre transrodové a intersexuálne osoby vrátane psychologickej, endokrinologickej a chirurgickej expertízy. Zabezpečiť, aby všetka zdravotná starostlivosť pre transrodové osoby a všetky procedúry boli zákonne, legitímne a primerane hradené zo zdravotného poistenia.

Bráni dnes niekomu, aby bol lekársky odborne vyšetrený. Aháá, treba urobiť viac šatní. Nestačí šatňa pre mužov a pre ženy. Nemôžme predsa muža, ktorý si myslí, že je žena, pustiť do šatne medzi ženy, lebo ženy by sa cítili nepríjemne, a ak pôjde do šatne medzi mužov On sa bude cítiť nepríjemne? Takže v našom finančne poddimenzovanom zdravotníctve musíme nájsť peniaze na zriadenie špeciálnych šatní pre LGBTI osoby.

Preskúmať proces zdravotnej starostlivosti intersexuálnych detí a prípadov nútených operácií. Navrhnúť a do praxe uviesť opatrenia zaručujúce, že na tele žiadneho dieťaťa nebudú vykonané normalizačné lekárske zásahy a navrhnúť odporúčania pre dotknuté profesie a rodičov.

Tomuto už vôbec nerozumiem. Existujú intersexuálne deti? Normalizačný lekársky zásah nesmie byť vykonaný? Ja ako rodič nerozhodujem o tom, čo je a nie je normálne pre moje dieťa?

Pripraviť návrh opatrení s cieľom zabezpečiť, aby transrodové a intersexuálne osoby spokojne užívali plné právne uznanie a prepis rodu svojej zvolenej rodovej identity vrátane zmeny prvého mena, čísla sociálneho poistenia a iných indikátorov rodu na dokumentoch o totožnosti.

Novelizovať zákon o ochrane osobných údajov tak, aby poskytovanie nepodstatných, osobne citlivých údajov týkajúcich sa rodovej identity osoby bolo zakázané.

Takže Janko sa prehlási za Janku alebo naopak len na základe svojich pocitov. A keď sa tie pocity zmenia? Keď Janko sa z Janky vylieči, tak čo. Z touto alternatívou sa už akoby vôbec neráta. Myslím, že celý rodový prepis je hlúposť, ktorá nič nerieši. Kto ochráni ženy na kúpalisku, aby sa do ich šatne nedostal muž, mysliaci si že je žena? Ak ho (ju) ženy vyhodia budú homofóbky? On ukáže občiansky preukaz s označením žena a bude sa domáhať svojich práv byť v intímnych miestnostiach pre ženy? Ako zabránime mužom, ktorí začnú predstiereť, že sú ženy, aby sa mohli ukájať na ženských šatniach?

5.4 Poskytovanie najvyššieho dostupného štandardu zdravia pre LGBTI ľudí

Zabezpečiť, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti absolvovali primerané školenie a zvyšovanie povedomia ohľadom zdravotných potrieb LGBTI osôb s cieľom znižovania predsudkov a zlepšenia poskytovania služieb pre LGBTI osoby.

Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Do vnútroštátnych programov zdravia včleniť časť o zdravotnej starostlivosti pre LGBTI klientov a klientky. Programy by mali zabezpečiť, aby aj zdravotné prehliadky, školiace plány a zdravotné politiky zohľadňovali LGBTI osoby a ich potreby.

Takže LGBTI sú niečo viac a všetci ostatní sú menej, pretože sú sexuálne normálni. No úžasná sloboda. Tak týmto sa zaoberá ministerstvo spravodlivosti. Hm.

5.5 Trestné činy z nenávisti, verbálne nenávistné prejavy

Prijať legislatívu zastrešujúcu homofóbne a transfóbne nenávistné verbálne prejavy a trestné činy z nenávisti tak, aby LGBTI osoby boli chránené rovnako ako národnostné, náboženské a iné menšiny. Zahrnúť do osobitných motívov trestných činov z nenávisti aj rodovú identitu a rodové prejavy.

Z uvedeného vyplýva jediné: zákaz Biblie, zákaz kresťanskej viery, zákaz verejného prezentovania evanjelia homofóba Ježiša Krista. Tzn. prenasledovanie kresťanov ich rodín, ich detí. Prenasledovanie horšie ako za komunizmu.

5.6 Zlepšovanie právneho povedomia a oznamovania diskriminácie a násilia

Prijať konkrétne opatrenia a uskutočňovať aktivity na zvýšenie povedomia a na podporu LGBTI osôb so zameraním na efektívny a ľahký prístup k štruktúram verejných orgánov moci ak postupom na oznamovanie diskriminácie a nenávisťou motivovaného násilia. Analyzovať dôvody nedostatočného oznamovania trestných činov z nenávisti a prípadov diskriminácie LGBTI ľudí a prijať príslušný návrh opatrení. Zbierať štatistické údaje prinajmenšom o počte prípadov týkajúcich sa trestných činov z nenávisti pre sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, ktoré boli oznámené verejnosťou a hlásené úradom a na podklade ktorých boli tieto útoky uznané ako diskriminačné, evidovať počet usvedčených páchateľov a druh uloženej sankcie.

Zjavné prenasledovanie aj tohto názoru, ktorý v tomto blogu prezentujem. Ak vstúpi do platnosti zmena legislatívy tak, ako chcú LGBTI menšiny, tak sa dostanem veľmi rýchlo do väzenia, pretože som nasledovník homofóbneho Boha Otca stvoriteľa Syna Ježiša Krista a Ducha Svätého.

Bude treba postaviť nové väznice, lebo kresťanov je, ako ukázalo referendum zhruba 20 % takých, čo sa kvôli takejto legislatíve nevzdajú svojho presvedčenia a svojho práva prejavovať svoju homofóbnu vieru na verejnosti.

5.7 Zabezpečenie rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a v ďalších oblastiach

Podporovať odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie v úsilí prijať rozmanitosť a antidiskriminačné politiky so zacielením na LGBTI ľudí a všetky zraniteľné skupiny, napríklad prostredníctvom prijatia vnútroorganizačných pravidiel správania a využívaním skúseností a osvedčených metód v oblasti pozitívnych opatrení ústretovým potrebám LGBTI ľudí.

Takže ak  zamestnávateľ, úspešný podnikateľ a pritom kresťan, odmietne zamestnať a tolerovať LGBTI osoby, úrady takú firmu zlikvidujú. Stačí, ak liberálna firma, našije na konkurenčnú firmu, homofóbne správanie, pretože konkurenčná firma je známa kresťanskými zásadami a šup, bude po konkurencii. Úžasnú slobodu pripravujete pre nás kresťanov pán minister.

Zdroj:http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vybor%20pre%20prava%20LGTBI%20osob/Uvod.aspx

Zdroj: TU