Choď na obsah Choď na menu
 

HOMOFAŠIZMUSfg.jpg

Stále více občanů se cítí být ohroženo homofašismem a nástupem genderové ideologie. Národy Evropy ustupovaly tak dlouho destruktivním ideologiím fašismu, nacismu, komunismu až do svého sebezničení. Dnes je to genderová ideologie, homofašismus a feminismus. Proto nesmíme mlčet. 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Povede v budoucnu homofašistická diktatura k miliónům povražděných, umučených a popravených za jejich tzv. "homofobii" ???

(JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, 27. 7. 2015 11:35)

Povede v budoucnu homofašistická diktatura k miliónům povražděných, umučených a popravených za jejich tzv. "homofobii" ???

Vážení, já jsem zásadně proti jakýmkoliv “nadprávům” či privilegiím pro homosexuály, jakož i konkrétně nyní v nynějších aktuálních podmínkách dnešní České republiky jsem zásadně proti jakýmkoliv nárokům homosexuálních "párů" na adopci dětí. Jsem toho názoru, že apriorní nárok na adopci dítěte nemá nikdo. Dítě není hračka. A právě naopak dítě má nárok na normální přirozené životní prostředí, tj. právo na jednu maminku a jednoho tatínka jak to zařídila příroda již od počátku co je lidstvo lidstvem, ne-li ještě dříve. Vždyť jak k tomu ty nešťastné děti přijdou když je uvrhnete do spárů dvou nemocných perverzních úchylů? Fotografie z různých “Gay pride” kde můžeme vidět různé nahé či polonahé homosexuály exhibující se v ulicích velkoměst jsou dostatečně výmluvné o koho jde a komentář je proto zbytečný. A Vy těmto lidem chcete dát na milost a nemilost naše děti???

Jen bych snad ale ještě dodal, že v souvislosti s referendem o ochraně dětí a rodiny, které proběhlo dne 7.2.2015 na Slovensku se nezávislí novináři zeptali několik desítek bývalých chovanců z dětských domovů jaké rodině by dali přednost zda-li heterosexuální nebo homosexuální. Všechny tyto bývalé děti z dětských domovů a dnes již mladí dospělí lidé jednoznačně odpověděli, že by dali přednost heterosexuální rodině tvořené jedním mužem a jednou ženou.

Ba dokonce poté dostali ještě druhou otázku, ve které byli dotázáni čemu by dali přednost, zda-li tomu, že by si je adoptovala homosexuální "rodina" anebo tomu že i nadále zůstanou žít v dětském domově. Všechny tyto bývalé děti z dětských domovů se jednoznačně vyjádřili v tom smysle, že by raději zůstali v dětském domově než by měli být adoptováni homosexuální "rodinou".

Ptát se aktuálně těch dětí které žijí v dětských domovech na Slovensku nedovolili ředitelé těchto domovů a ani příslušný rezortní ministr (dobře věděli proč!!!), nicméně i vyjádření bývalých chovanců dětských domovů kteří již dosáhli věku 18 let a kterým již nemohli zabránit vypovídat je dostatečně výmluvné o tom co chtějí samotné děti, kterých se do té doby nikdo na to neptal. Myslím si, že jejich vůli by měli dospělí respektovat, že se nenašel nikdo kdo by si přál být adoptován homosexuální "rodinou" a že všichni by dokonce upřednostnili setrváním v dětském domově před takovouto adopcí homosexuálním "párem".

Ostatně vzhledem k hypersexualitě a promiskuitě homosexuálů mající často stovky ba někdy i tisíce sexuálních "partnerů" je mluvení o rodině, páru či monogamii u homosexuálů přinejmenším směšné. A těmto lidem chcete dát děti? Jak ty děti k tomu přijdou??

A na závěr bych chtěl sdělit, že se velmi obávám, že celá táto salámová metoda homosexualizace společnosti povede až k homofašistické totalitní diktatuře jednadvacátého století, která pokrytecky pod záminkou údajných lidských práv hodlá lidská práva postavit proti člověku a porušování lidských práv hodlá vydávat za lidská práva, a tudíž tato pod falešnou maskou údajných “lidských práv” nastupující homosexualistická totalitní diktatura jedenadvacátého století bude znamenat v budoucnu možná i milióny povražděných, umučených a popravených za jejich tzv. "homofobii", a tedy může být v budoucnosti homofašistický režim i horší totalitní diktaturou než byla diktatura komunismu a fašismu ve dvacátém století.

Více na téma homofašismu a nadvládě homosexualistické ideologie se dočtete na těchto dvou místech:

http://www.henryklahola.nazory.cz/Homofasismus.htm

http://www.henryklahola.nazory.cz/5Etap.cz.htm

Toto stanovisko dne 21.7.2015 napsal

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Povedie v budúcnosti homofašistická diktatúra k miliónom povraždených, umučených a popravených za ich tzv. "homofóbiu" ???

(JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, 27. 7. 2015 11:33)

Povedie v budúcnosti homofašistická diktatúra k miliónom povraždených, umučených a popravených za ich tzv. "homofóbiu" ???

Vážení, ja som zásadne proti akýmkoľvek "nadprávam" či privilégiám pre homosexuálov, ako aj konkrétne teraz v súčasných aktuálnych podmienkach dnešnej Českej republiky som zásadne proti akýmkoľvek nárokom homosexuálnych "párov" na adopciu detí. Som toho názoru, že apriórny nárok na adopciu dieťaťa nemá nikto. Dieťa nie je hračka. A práve naopak dieťa má nárok na normálne prirodzené životné prostredie, tj. právo na jednu mamičku a jedného otecka ako to zariadila príroda už od počiatku čo je ľudstvo ľudstvom, ak nie ešte skôr. Veď ako k tomu tie nešťastné deti prídu keď je uvrhnete do pazúrov dvoch chorých perverzných úchylov? Fotografie z rôznych "Gay pride" kde môžeme vidieť rôznych nahých či polonahých homosexuálov exhibujúcich sa v uliciach veľkomiest ukazujú jednoznačne o koho ide a ďalší komentár je preto úplne zbytočný. A Vy týmto ľuďom chcete dať na milosť a nemilosť naše deti???

Iba by som snáď ale ešte dodal, že v súvislosti s referendom o ochrane detí a rodiny, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.2.2015 na Slovensku sa nezávislí novinári spýtali niekoľkých desiatok bývalých chovancov z detských domovov v akej rodine by dali prednosť či heterosexuálnej alebo homosexuálnej. Všetky tieto bývalé deti z detských domovov a dnes už mladí dospelí ľudia jednoznačne odpovedali, že by dali prednosť heterosexuálnej rodine tvorenej jedným mužom a jednou ženou.

Ba dokonca potom dostali ešte druhú otázku, v ktorej sa ich spýtali čomu by dali prednosť, či tomu, že by si ich adoptovala homosexuálna "rodina" alebo tomu že i naďalej zostanú žít v detskom domove. Všetky tieto bývalé deti z detských domovov sa jednoznačne vyjadrili v tom zmysle, že by radšej zostali v detskom domove než by mali byť adoptovaní homosexuálnou "rodinou".

Spýtať sa aktuálne tých detí ktoré žijú v detských domovoch na Slovensku nedovolili riaditelia týchto domovov a ani príslušný rezortný minister (dobre vedeli prečo!!!), avšak aj vyjadrenia bývalých chovancov detských domovov ktorí už dosiahli veku 18 rokov a ktorým už nemohli zabrániť vypovedať ukazuje jednoznačne na to čo chcú samotné deti, ktorých sa do tej doby nikto na to nepýtal. Myslím si, že ich vôľu by mali dospelí rešpektovať, že sa nenašiel nikto kto by si prial byť adoptovaný homosexuálnou "rodinou" a že všetci by dokonca uprednostnili zotrvaniu v detskom domove pred takouto adopciou homosexuálnym "párom".

Ostatne vzhľadom k hypersexualite a promiskuite homosexuálov majúcich často stovky ba niekedy i tisíce sexuálnych "partnerov" je rozprávanie o rodine, páru či monogamii u homosexuálov prinajmenšom smiešne. A týmto ľuďom chcete dať deti? Ako tie deti k tomu prídu??

A na záver by som chcel povedať, že sa veľmi obávam, že celá táto salámová metóda homosexualizácie spoločnosti povedie až k homofašistickej totalitnej diktatúre dvadsiatehoprvého storočia, ktorá pokrytecky pod zámienkou údajných ľudských práv hodlá ľudské práva postaviť proti človeku a porušovanie ľudských práv hodlá vydávať za ľudské práva, a teda táto pod falošnou maskou údajných "ľudských práv" nastupujúca homosexualistická totalitná diktatúra dvadsiatehoprvého storočia bude znamenať v budúcnosti možno aj milióny povraždených, umučených a popravených za ich tzv. "homofóbiu", a teda môže byť v budúcnosti homofašistický režim ešte horšou totalitnou diktatúrou než bola diktatúra komunizmu a fašizmu v dvadsiatom storočí.

Viacej na téma homofašismu a nadvláde homosexualistickej ideológie sa dočítate na týchto dvoch miestach:


http://www.henryklahola.nazory.cz/Homofasizmus.htm

http://www.henryklahola.nazory.cz/5Etap.sk.htm


Toto stanovisko dňa 21.7.2015 napísal


JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola