Choď na obsah Choď na menu
 

LGBTI listom protestujú proti zamýšľanej ústavnej ochrane manželstva

Ilustračné foto 

Manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy

Šiesteho marca 29 organizácií podporujúcich práva LGBTI a 78 občanov adresovalo poslankyniam a poslancom otvorený list pod názvom Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia, týkajúci sa zamýšľanej ústavnej úpravy ochrany manželstva ako zväzku muža a ženy.
„Manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“ uvádza sa v predloženom návrhu predsedu NR SR Pavla Pašku (Smer-SD) a predsedu poslaneckého klubu KDH Pavla Hrušovského a jeho cieľom je manželstvo chrániť pred zneužitím tohto inštitútu na pomenovanie rôznych zväzkov spolužijúcich osôb alebo osôb, zvierat a vecí manželstvom.

Prekladatelia okrem iného v liste argumentujú, že „navrhovaná právna úprava nijakým spôsobom nezvyšuje už existujúcu ústavnú ochranu manželstva, rodiny, rodičovstva a detí.“ Aj napriek tomu, že úprava iba zachováva súčasný stav a je nasmerovaná skôr proti útokom a zneužitiu v  budúcnosti, sú proti tejto úprave.

„Závažné dôvody na odopieranie akéhokoľvek právneho uznania párov rovnakého pohlavia zatiaľ nijakým spôsobom nepreukázali ani štátne orgány SR.“ Štátne orgány však nemusia preukazovať dôvody. Dôkazné bremeno je na strane kritikov predloženého Ústavného zákona. Ich úlohou je dokázať „v čom má homosexuálne manželstvo taký prínos, aby ho štát uznal zákonom“, uvádza vo svojom blogu Matej Mihalik.

V otvorenom liste sa tiež uvádza, že v kontexte prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku sa odkladajú ratifikácie medzinárodných dohovorov a iné strategické rozhodnutia“. V skutočnosti zo strany politikov boli snahy o prijatie týchto dokumentov, lenže v tichosti, bez akejkoľvek diskusie v spoločnosti a to aj napriek tomu, že dokumenty obsahujú niektoré sporné časti. Až hlasný a nekompromisný odpor občanov, voči ustanovenia v týchto dokumentoch, ktoré mali preferovať LGBTI ľudí, ich prijatie vláda dočasne pozastavila.

Predkladatelia listu, tiež argumentujú, že LGBTI ľudia „sú stále vo veľkej miere vystavení predsudkom a nie sú dostatočne chránení pred násilím a diskrimináciou“. Avšak títo ľudia majú rovnakú ochranu ako heterosexuáli. Aj ich chráni Trestný zákon č. 300 z roku 2005 a ostatné zákony týkajúce sa diskriminácie.

Posledný argument uvádzaný v liste: „Slovenská republika je jednou z posledných krajín Európskej únie právne neuznávajúcou rodiny založené pármi rovnakého pohlavia. Krajiny, s ktorými sme stáročia žili v spoločných štátnych zväzkoch, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko tak už dávnejšie urobili. Naopak, ústavný zákaz manželstiev rovnaného pohlavia je typický skôr pre krajiny s obmedzenými tradíciami demokracie a právneho štátu Východnej Európy a Balkánu“ pôsobí zavádzajúco a je manipulatívny pretože v spomínaných krajinách je uzákonené partnesrtvo osôb rovnakého pohlavia, naopak manželstvo osôb rovnakého pohlavie je dovolené len štyroch krajinách EÚ. Je to Belgicko, Holandsko, Španielsko a Švédsko. Pritom dve zo spomínaných krajín Maďarsko a Chorvátsko majú ústavnú ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy. V Chorvátsku sa k tejto otázke dokonca konalo referendum, ktoré odmietlo uzákoniť homosexuálne zväzky ako zväzky manželské.

Salámový princíp či princíp snehovej gule sa začína udomácňovať aj na Slovensku. Teraz sa mnohé lobistické skupiny snažia o to, aby zväzky muž-muž a žena-žena boli na rovnakej právnej úrovni ako základný zväzok muža a ženy, manželstvo. Lenže ich požiadavky sa môžu postupne rozširovať, rovnako ako to bolo vo Francúzsku. Postupne môžu žiadať o výchovu a adopciu detí. Zdanlivo mierne požiadavky obsahujú celý rad "práv", ktoré vedú k ešte väčšiemu rozvratu rodiny ako sme toho svedkami dnes. 

List podpísali nasledujúce organizácie:

Amnesty International Slovakia
Antigona
Archimera
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Člověk v tísni - pobočka Slovensko
Dúhový PRIDE Bratislava
EsFem
ETHOS
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Iniciatíva Inakosť
Liga za ľudské práva
Ľudia proti rasizmu
Možnosť voľby
Museion
NOMANTINELS
Občan, demokracia a zodpovednosť
Odyseus
Poradňa pre občianske a ľudské práva
Saplinq
Slovensko-český ženský fond
Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu
TransFúzia
Q Point
Queer Leaders Forum
Quo vadis
Záujmové združenie žien ASPEKT
Ženská sieť HEPY
ZZŽ MyMamy

 

Zo strany občanov Otvorenému listu vyjadrili podporu:

Jarmila Androvičová (Antigona)
Iveta Baranová (ZZŽ MyMamy)
Kamila Beňová (Antigona)
Irena Biháriová (riaditeľka Ľudí proti rasizmu, podpredsedníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie)
Miroslava Bobáková (riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu pre SR)
Viera Böttcher (Slovensko-český ženský fond)
Barbora Burajová (rodová expertka, členka Výboru pre práva LGBTI ľudí)
Jana Cviková (ASPEKT)
Michal Davala (člen Správnej rady Amnesty International Slovensko)
Janka Debrecéniová (Občan, demokracia a zodpovednosť, členka siete právnych expertiek a expertov Európskej komisie v oblasti antidiskriminácie) 
Jela Dobošová (zastupujúca predsedníčka Správnej rady Amnesty International Slovensko)
Vanda Durbáková (Poradňa pre občianske a ľudské práva)
Ľudmila Dzurišová Koscelníková (ZZŽ MyMamy)
Hana Fábry (občianska aktivistka)
Lucia Faltinová (bývalá podpredsedníčka Rady vlády SR pre ľudské pravá, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)
Andrej Findor (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK)
Róbert Furiel (PRIDE Dúhové Košice)
Jana Fúsková (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV)
Elena Gallová Kriglerová (riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry) 
Dominika Göghová (Odyseus, sociálna pracovníčka)
Ivan Hamráček (predseda ETHOS)
Lýdia Hanusková (Q Point)
Christián Havlíček (TransFúzia, člen Výboru pre práva LGBTI osôb)
Marián Horanič (odborník na práva ľudí so zdravotným postihnutím)
Dagmar Horná (predsedníčka celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv) 
Zita Hosszúová (Iniciatíva Inakosť, riaditeľka Filmového festivalu inakosti)
Markéta Hronková (riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu)
Iveta Chovancová (predsedníčka Odyseus, členka výkonného výboru Euroasian Harm Reduction Network )
Alena Chudžíkova (CVEK)
Jana Jablonická-Zezulová (Iniciatíva Inakosť, členka Výboru pre rodovú rovnosť)
Paula Jójárt (rodová expertka a členka Správnej rady Slovensko-českého ženského fondu)
Jana Juráňová (ASPEKT)
Tímea Kardos (ľudskoprávna aktivistka)
Ľubica Kobová (ASPEKT)
Július Kolenič (Iniciatíva Inakosť)
Roman Kollárik (TransFúzia, člen Výboru pre práva LGBTI osôb)
Ingrid Kosová (riaditeľka Quo vadis, členka Výboru pre rodovú rovnosť)
Katarína Krnová (ASPEKT)
Andrej Kuruc (riaditeľ NOMANTINELS, Iniciatíva Inakosť)
Dagmar Kusá (Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku)
Zuzana Kusá (sociologička, predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe)
Miroslav Kusý (zakladateľ Slovenského Helsinskému výboru, kancelár Prezidenta V. Havla pre SR, Chairperson of UNESCO Chair for Human Rights Education)
Jana Kviečinská (nezávislá expertka, členka koordinačnej skupiny pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv) 
Jarmila Lajčáková (členka Správnej rady Agentúry Európskej únie pre základné práva) 
Adriana Lamačková (právnička pracujúca v oblasti reprodukčných práv)
Petr Laně (štatutár PROUD)
Jana Lukáčová (ZZŽ MyMamy)
Martin Macko (riaditeľ Iniciatívy Inakosť, podpredseda Výboru pre práva LGBTI osôb)
Zuzana Maďarová (ASPEKT)
Jana Malovičová (riaditeľka Amnesty International Slovensko)
Radovan Medovič (podpredseda ETHOS)
Adriana Mesochoritisová (riaditeľka Možnosti voľby, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť) 
Katarína Minarovičová (riaditeľka EsFem, Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave)
Eduard Mrva (Bi Centrum)
Laco Oravec (ľudskoprávny aktivista)
Alexandra Ostertágová (ASPEKT)
Róbert Pakan (NOMANTINELS)
Kálmán Petőcz (riaditeľ Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, býv. gen. riaditeľ sekcie ľudských práv na Úrade vlády SR) 
Jana Plichtová (univerzitná profesorka, Katedra psychológie FiF UK)
Šarlota Pufflerová (riaditeľka Občana, demokracie a zodpovednosti, podpredsedníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania)
Eva Riečanská (rodová expertka, členka Výboru pre rodovú rovnosť)
Lenka Rovňanová (prezidentka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo)
Roman Samotný (NOMANTINELS, Iniciatíva Inakosť)
Romana Schlesinger (riaditeľka Queer Leaders Forum, Dúhový PRIDE Bratislava)
Apolónia Sejková (ZZŽ MyMamy)
Zdeněk Sloboda (štatutár PROUD)
Hana Smitková (psychologička, Queer Leaders Forum, členka Výboru pre rodovú rovnosť)
Katarína Sokolová (sociálna pracovníčka a školiteľka, Q-centrum)
Marcela Spiššáková (Q Point)
Timea Stránska (riaditeľka Člověk v tísni - pobočka Slovensko)
Mariana Szapuová (vysokoškolská učiteľka)
Magdaléna Špotáková (psychologička)
Zuzana Števulová (predsedníčka Ligy za ľudské práva)
Ľubica Trubíniová (občianska aktivistka)
Kristína Vaškorová ( Možnosť voľby, projektová koordinátorka)
Dušan Veselovský (občiansky aktivista)
Ľubica Vyšná (bývalá programová koordinátorka v OZ Odyseus a sociálna pracovníčka v OZ Pomoc ohrozeným deťom)
Martin Zaiček (Archimera, občiansky aktivista)

Zdroj: tu

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.